top of page

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnost Domalewski Advisory s.r.o., IČO 047 11 734, sídlo Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 252374, e-mail: info@d-advisory.com.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme tyto následující osobní údaje:

 • adresné a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, bydliště, sídlo, místo narození, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné,

 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať již osobní, písemné, telefonické či jiné),

 • sociodemografické údaje (např. povolání, funkce),

 • platební údaje (např. číslo bankovního účtu),

 • další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení, zasílání obchodních sdělení).

 

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

 • Příprava a uzavření smlouvy

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro uzavření smlouvy, nebudeme moct připravit nabídku. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které od Vás získáme v rámci jednání před uzavřením smlouvy či pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

 • Plnění smlouvy

Zpracováváme Vaše osobní údaje, jež jsou nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

 • Plnění právní povinnosti

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje nám ukládá mnoho právních předpisů. Zpracováváme Vaše osobní údaje, jež jsou nezbytné pro splnění našich veřejnoprávních povinností (např. účetní a daňové účely).

 • Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodů oprávněných zájmů spočívajících:

 1. v přípravě nezávazné nabídky,

 2. ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence),

 3. v přímém marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.

 

Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • dodavatelům a poskytovatelům služeb (např. informačních technologií, serverových služeb),

 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, soudům, exekutorům).

 

Jak dlouho budou u nás Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby, maximálně po dobu 10 let od jejich získání či ukončení našeho smluvního vztahu. Vaše osobní údaje také zpracováváme po dobu, kterou nám stanoví příslušné právní předpisy (např. zákon o archivnictví, zákon o účetnictví, nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

 

Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 5 let od jeho ukončení. Pokud se naším klientem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme Vaše údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu.

 

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

bottom of page